પંખીડાને આ પીંજરુ….

પંખીડાને આ પીંજરુ જૂનું જૂનું લાગે બહુ એ સમજાવ્યું તો યે પંખી નવું પીંજરુ માંગે ઉમટ્યો અજંપો એને, પંડના રે…

નયન ને બંધ રાખીને…….

અશ્રુ વિરહ ની રાતના ખાળી શક્યો નહી, પાછા નયનના નૂરને વાળી શક્યો નહી, હૂ જેને કાજ અંધ થયો રોઈ રોઈ…